Bieslog - De Nieuwe Indeling van Bieslog
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zondag 9 januari 2005 17:30  verstuur

De Nieuwe Indeling van Bieslog


Notulen van de redactievergadering, 9 januari 2005
Plaats: redactielokaal
Aanwezig: de hoofdredacteur

Ter tafel ligt het plan dat voorziet in een herindeling van Bieslog, zoals uitgewerkt door de Commissie Herindeling, onder voorzitterschap van de hoofdredacteur.

De hoofdredacteur opent de vergadering en spreekt zijn dank uit aan de Commissie Herindeling voor het vele werk dat is verricht.

Al geruime tijd leeft onder de hoofdredactie de dringende wens Bieslog aan de eisen van deze tijd aan te passen.
De krant, zoals in de afgelopen twee jaar verschenen, maakt een chaotische indruk. De voorpagina is een bonte verzameling berichten met actualiteitswaarde, doorspekt met onderwerpen die juist mijlenver van de actualiteit afstaan. Tevens is de hoeveelheid Onzin en Flauwekul onverantwoord groot.
De rij dossiers in de linkerbalk onderstreept die wanorde - de lange lijst titels lijkt ad hoc en zonder onderling verband te zijn samengesteld.

Teneinde aan overzichtelijkheid te winnen en de krant voor een eigentijds publiek, dat minder tijd besteedt aan het lezen van internetsites, toegankelijker te maken, stelt de Commissie een viertal deelgebieden voor, waarin de bonte verscheidenheid van onderwerpen sneller kan worden overzien:

de Leiding
Een dossier met alle berichten en commentaren over autoriteiten (politici, kopstukken, opinieleiders enz.) - kortom over allen die vroeger ?de machthebbers? werden genoemd.
De hoofdredacteur merkt op, dat de titel van het katern ruim genomen moet worden. Ook alle berichten over water-, olie- en gasleidingen kunnen hier worden verzameld. Alsmede de items over sport, waarin ook vaak sprake is van ?de leiding nemen?.

de Vertrutting
Kritische stukken over de toenemende ?verburgerlijking? van het maatschappelijk leven, culminerend in het normen- en waardendebat, en de groeiende stroom flutberichten uit de wereld van televisie en showbusiness (de zgn. low culture).
De hoofdredacteur stelt voor alle stukken over kunst ook in deze afdeling onder te brengen.

de Verlinking
De verwijzingen naar andere sites op het internet - ter redactie ook wel ?de makkies? genoemd - het makkelijk scoren met andermans werk.

het Lachen
Stukjes en afbeeldingen die geen ander doel lijken te hebben dan de lezer tot een (glim)lach te verleiden. In een subindeling zou onderscheid kunnen worden gemaakt in Lachen - Satire, Lachen - Flauw en Lachen - Om het Lachen.

De Commissie komt tot de conclusie dat door deze indeling in vier Hoofdgebieden, de krant gereed zou kunnen worden gemaakt voor een nieuw lezerspubliek.

De hoofdredacteur komt in zijn slotbeschouwing tot een ander oordeel.
Hij vat zijn betoog samen in drie vragen:
Waarom deze versmalling in slechts vier categorieën?
Maakt de huidige onvoorspelbare verschijningsvorm juist niet de charme uit van een krantje op internet?
En waar maken we ons eigenlijk druk over? Het aantal Biesloglezers vertoont nog steeds een stijgende lijn en uit niets blijkt dat de lezers behoefte hebben aan een nieuwe indeling.

De aanwezige is overtuigd en besluit het plan van de Commissie Herindeling niet uit te voeren en het rapport in het groentevak van de ijskast te deponeren.

Aldus besloten, zondag 9 januari 2005.